הסדרי חוב, חדלות פרעון, הערכות שווי לצרכי מס ועבודות כלכליות אחרות

  • עבודות כלכליות במסגרת הסדרי חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות.
  • חוות דעת כלכליות לצורכי מס לחברות נדל"ן בעניין פיצול הרכיב העסקי של קניונים ובתי מלון.
  • כתיבה והכנת חוות דעת לבתי משפט במסגרת סכסוכים עסקיים הקשורים בשווי ו/או בדיווח כספי.
  • חוות דעת כלכליות לצורכי מס בנושא שינוי מבנה עסקי בעסקאות בינלאומיות.
  • הערכות שווי של נכסים בלתי מוחשיים לצרכים חשבונאיים ומיסויים.
  • הערכות שווי לצורכי בחינת ירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מס' 36 למספר רב של חברות ציבוריות ופרטיות מובילות.
  • עבודות הקצאת עלות רכישה (PPA) בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מס' 3 וכן תקן חשבונאות אמריקאי 805 למספר רב של חברות ציבוריות מובילות.